Dear Hungarians … Kedves Magyarok …

(Hungarian version below)

As there is a federal election coming up on Sunday, April 8th, two days from now, I thought I might offer a final thought from this website.

As I don’t live in Hungary, there could be a thousand minor issues with which I might object to Viktor’s positions and policies. I recognize that. With distance, the microscope is on low power and the telescope is in use.

But there is one thing I am certain of even from this distance, and it only requires Hungarians to use their telescopes as well.

An experiment is being asked for by all other parties in Hungary. The experiment of allowing Islam, and multiculturalism and socialism, an updated form from the one Hungarians so bravely defended themselves from not all that long ago. to change the basic makeup of Hungary’s people and culture.

if you vote for Viktor Orban, you will not play out that experiment. but good news!

We already know how that experiment goes.

Just look at anywhere else in Europe. They did this experiment and we can see to one degree or another, the now unavoidable sprint to extinction of the local peoples and cultures. Complete with its laws, and its in written rules about how people treat each other, sexual limits and any other kind of behaviour attributable to a people and a culture, are producing 120 db death rattles. We literally are hearing the chain-stoking of an entire continent with its formerly diverse peoples and customs.

George Soros, Merkel, Trudeau, and a number of other far-left wing extremists along with a large number of well placed muslims at the UN and elsewhere, (OIC) have accomplished what the Nazis and Communists failed to do in the 20th century, and in true Sun Tzu form, without even allowing the enemy to state that it is in a war for its own survival.

So, dear Hungarians, the math works like this.

Like suicide itself, you can vote for change, against Viktor Orban, and never, ever take it back. There will be no extricating the qualia of being Hungarian, from the Islamic-socialist, African blend you will be in short order.

No restoring your peoples. Its over. One vote, one people, one time.

Or, you can vote to preserve yourselves and maybe, just maybe, be the seeds with which Western Europe and Canada might get to restore itself to its roots of Greek thought, Christian ethics and Jewish laws.

So for your own sakes, and very possibly the sake of all Western civilization, and the values of the Enlightenment, please vote Viktor Orban.

To get a peek at what you are voting against when you vote for Viktor Orban, here is Michael Hansen’s movie, Killing Europe, which you can see for free here until the voting closes in Hungary:

For those who would like to help Michael recoup his costs for making this film, and help him keep making excellent materials which the legacy media works triple shifts to occult, please donate directly to him at his Go Fund Me page here.

(Hungarian translation to follow)

Kedves Magyarok …

Egy általános választás következik vasárnap, Április 8-án, két nap múlva, ezért azt gondoltam, hogy talán küldhetek egy utolsó gondolatot err?l a web oldalról.

Mivel én nem Magyarországon élek, ezért valószín?leg ezernyi olyan kisebb probléma lehetséges, amiért valaki talán ellenzi Viktor pozícióját és politikáját. Ezt elismerem. A távolság miatt a mikroszkóp már nem használható és teleszkóp kell.

De van egy dolog, amelyr?l ebb?l a távolságból is biztos vagyok, és csak a magyaroknak kell teleszkópot használni.

Egy kísérletre kérnek engedélyt a többi pártok Magyarországon. Egy kísérlet, hogy hagyják, hogy az iszlám, multikulturalizmus és szocializmus, – mely ellen a magyarok olyan bátran védték meg magukat nem is túl régen -, egy frissített formában megváltoztassa a magyar emberek összetételét és kultúráját. 

Ha Orbán Viktorra szavaznak, akkor ezt a
kísérletet rajtuk nem végzik el, de van egy másik jó hír!

Mi már most tudjuk, hogy eddig hogy ment ez a kísérlet.

Csak nézzenek körül Európában! Itt már elvégezték ezt a kísérletet és látható is különböz? szinteken, hogy mennyire elkerülhetetlen a száguldás a helyi lakosok és kultúrájuk kihalása felé. Komplett törvényeivel, írott szabályaival arról, hogyan bánjanak egymással az emberek, szexuális korlátaikkal és minden más olyan viselkedéssel, mely az emberek és kultúrájuk része volt 120 decibeles halálhörgést hallatnak. Mi szinte halljuk a kontinens elhaló hörgését, egy valaha változatos szokások és emberek helyét.

George Soros, Merkel, Trudeau, és a többi baloldali széls?séges és velük együtt pár jól elhelyezett muszlim az ENSZ-ben és máshol (OIC – Az Iszlám Konferencia Szervezet), véghezvitték azt, amit a nácik és kommunisták nem voltak képesek a XX-ik században, ráadásul igazi Sun Tzu formában, anélkül, hogy megengedték volna, hogy az ellenségük azt is felvethesse, hogy háborúban áll a saját túlélésért.

Szóval kedves magyarok, a matek így m?ködik.

Akárcsak az öngyilkosság, szavazhat Orbán Viktor ellen és azt soha, de soha nem csinálhatja vissza. Nem lesz lehet?ség, hogy magyarságát kinyerje abból az iszlamista-szocialista afrikai keverékb?l, amivé hamarosan átváltozik.

Nem lehet majd visszaállítani az eredeti embereket! Annak vége lesz. Egy szavazat, egy ember, egy id?ben.

Vagy szavazhat, hogy meg?rzi önmagát és akkor talán, a magjai lehetnek annak a Nyugat Európának és Kanadának, amely talán vissza tudja állítani a görög gondolat gyökereit, a keresztény erkölcsöt és a zsidó törvényeket. 

Szóval a saját érdekében, valószín?leg az egész nyugati civilizáció érdekében és a Felvilágosodás értékeinek meg?rzéséért, kérem szavazzanak Orbán Viktorra!

Hogy lássák mire szavaznak, ha Orbán Viktor ellen adják le voksukat, itt van Michael Hansen filmje: Európa Meggyilkolása (magyar felirattal), melyet most ingyen nézhetnek meg, amíg a szavazás be nem fejez?dik Magyarországon:

Azok akik szeretnének segíteni Michaelnak, hogy a film költségeit ne egyedül viselje és hogy továbbra is hasonlóan kit?n? tartalmakat jelentethessen meg, miközben a hagyományos média éjjel-nappal az információk elnyomásán dolgozik, kérem adakozzon közvetlenül neki ezen a “Go Fund Me” oldalon itt.

About Eeyore

Canadian artist and counter-jihad and freedom of speech activist as well as devout Schrödinger's catholic

5 Replies to “Dear Hungarians … Kedves Magyarok …”

  1. I pray that hungry does not vote for anyone except that sensible candidate that wants to keep their country in tact. I hope they do not fall into the same trap as the other European countries have and keep their nationalistic bone to preserve their heritage, culture and peoples!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*